about radioCona

radioCona is a platform that uses the radio-frequency space in the art contexts. FM frequency is understand as public space and explored from a different perspectives and mediated through artworks, audiobooks, programming and exhibitions. radioCona is intervention into public space.

Art project radioCona first broadcasted on january 1st, 2008. Till present numbers FM and internet broadcasts with series of sound art, radio art, discursive projects, thematic discussions and lectures were produced.

radioCona broadcasting is announced at the competent national agency for the regulation of the frequency space with an aim to thematise the use of public space as a public good within the existing legislation and to think the non-media use of the frequency radio space.

authors, co-corators: Irena Pivka, Brane Zorman
production an co-curatosr: Jasmina Zalo?nik
co-curators: Jeff Kolar (2015) Anna Friz (2014), llari Valbonesi (RAS 2011),? Jadranka Ljubi?i? (2008 MNC)
avdio: Marko Trstenjak (from 2010), Brane Zorman,? Jure Vlahovi? (2008-2010)
voicers: Sa?ka Rakef, Jelena Li?anin, Helena Bo?i?, Matic Munc, Gregor Kamnikar
production:?CONA institute for contemporary art processing
with many different co-producers and partners by each projects

Read more PORTFOLIO radioCona

There has recently arisen the need to rearticulate the use and abuse of the radio-frequency space both in social and artistic contexts. The abuse of radio for exclusively propaganda purposes (for politics or the economy) is slowly but surely undermining this space. Already in Brecht’s texts the radio is interpreted as a forerunner of the Internet, mobile communication, and other two-way communication technologies. Artworks employing communication technology relate to locative media and to placing events in the artistic and social contexts. Through a series of FM and online broadcasts and the formulation of a radioCona platform, the project thinks the use of the radio-frequency space in the artistic and broader social contexts. Legally and without any major procedural complications (such as those that marked 2008, the first year of its operation), radioCona has occasional access to a frequency band. For this it was necessary to define the domain and find an interlocutor (the national administrator of the frequency space) in order to realize the project on the FM frequencies. The local FM broadcast is also streamed live for the sake of wider distribution. The project is set up and activated periodically for relatively short intervals. The mobile audio studio changes location in accordance with the content and logistics of the individual broadcast, captures sounds from the environment, and maps active spaces. RadioCona works as a platform for processing, producing, and exhibiting contemporary art projects that can be distributed by radio. Its program also comprises accompanying events: talks, panel discussions, guided tours of exhibition projects, with an important part being radioCona’s own sound-art projects and soundscapes. In the future radioCona plans to focus even more on projects that think two-way, radio-frequency based transmission of information, not one-to-one communication but rather social systems of communicating, social protocols, and temporary communities originating therefrom, and the interactions within a community in relation to what starts the basic information.

_____

V dana?njem ?asu se je pokazala potreba po ponovni reartikulaciji uporabe in zlorabe radijskega frekven?nega prostora, tako v dru?benem kot v samem umetni?kem kontekstu. Zloraba v izklju?no propagandne namene (politi?ne ali gospodarske) po?asi, a vztrajno zajeda in razjeda ta prostor. ?e v Brechtovih spisih je radio razumljen kot predhodnik interneta, mobilne komunikacije in drugih dvosmernih komunikacijskih tehnologij. Umetni?ka dela, ki zasedajo komunikacijsko tehnologijo, se navezujejo na lokativne medije in na umestitev teh dogajanj v umetni?ki in socialni kontekst. Preko serije FM in spletnih oddajanj, ter preko formiranja platforme radioCona, projekt misli rabo prostora radijskih frekvenc v umetni?kem in ?ir?e dru?benem kontekstu. Delo legalno in brez ve?jih proceduralnih zapletov, ki so bili zna?ilni za prvo leto delovanja (2008), ob?asno dostopa do frekven?nega prostora. Da je to mogo?e, je bilo potrebno pridobiti sogovornika, nacionalnega skrbnika frekven?nega prostora, za realizacijo projekta na FM frekvencah. Lokalno oddajanje prek FM frekvenc se zaradi ?ir?e distribucije vsebine isto?asno tudi streama. Projekt se vzpostavi – aktivira ob?asno, za kraj?i ?asovni interval. Mobilni avdio studio menja lokacijo glede na vsebino in logistiko posameznega oddajanja, zajema zvoke okolice in mapira aktivne prostore. RadioCona deluje kot platforma za procesiranje, produciranje in razstavljenaje projektov sodobne umetnosti, ki prenesejo radiofoni?no distribucijo. Vsebino sestavljajo tudi spremljevalni dogodki; pogovori, okrogle mize, vodstva po razstavljenih projektih, pomemben del je tudi lastna produkcija sound art projektov in zvo?nih krajin. V prihodnje se namerava radioCona ?e bolj posvetiti projektom, ki mislijo dvosmerni, preko radijske frekvence vsebinsko zastavljen prenos informacij. Ob tem ne gre za 1:1 (ena / na / ena) komuniciranje, temve? bolj za dru?bene sisteme komuniciranja, socialne protokole ter ob?asne skupnosti, ki se ob tem ustvarjajo in za interakcijo znotraj skupnosti v odnosu do spro?ilca osnovne informacije.

 

 • Language

 • radioCona:StoryscapesSE

  FM sound art exhibition, live from Ljubljana, Slovenia

  LIVE STREAM:
  Sat 18 - Thur 23 Jan 2020, each day 6.33PM - 11.30PM (CET / UTC+1)
  direct stream link:
  http://tmp.si:8000/radiocona.ogg


  Live StreamLIVE STREAM

 • radioCona, produced by CONA, launched in 2008, is a platform that uses the radio frequency space in art contexts. FM frequency is understood as public space, explored from different perspectives and mediated through artworks audiobooks, programming and exhibitions. radioCona is intervention into public space.


澳门威尼人斯娱乐网址